Build, ship and run ASP.NET Core on Microsoft Azure using Docker Cloud